Adatvédelmi nyilatkozat

Adatkezelési Tájékoztató és Adatvédelmi Szabályzat

Juta Art Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszáma: 01 09 274032
Adószám:         25418909-2-43
Székhely: 1195 Budapest, Zrínyi utca 23.
Telephely: 1096 Budapest, Telepy utca 14-16 1. emelet

Kedves Ügyfelünk!

A Juta Art Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Juta Art Kft.), mint a Balerina Mozgás Központ (cím: 1096 Budapest, Telepy utca 14-16 1. emelet) üzemeltetője az alábbi Adatvédelmi Szabályzattal tesz eleget az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló

2011. évi CXII. törvény 20. §-a által előírt, személyes adatkezeléshez kapcsolódó, előzetes tájékoztatási kötelezettségének.

Az alábbi Adatvédelmi Szabályzat tájékoztatást nyújt az Ügyfelek számára az adatkezeléssel kapcsolatos főbb szabályokról, így az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, a kezelt adatok köréről, a kezelés módjáról és időtartamáról, az adatkezelésre és adatfeldolgozásra jogosultak személyéről, valamint arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat, illetve az adatkezeléssel kapcsolatos egyéb kérdésekről.

Szabályzat

 A jelen Adatvédelemi Szabályzatot (a továbbiakban: Szabályzat) azzal a szándékkal alkottuk meg, hogy egységesen és áttekinthetően szabályozza a Juta Art Kft. által üzemeltetett Balerina Mozgásközpont szolgáltatásait igénybe vevő ügyfelek személyes adatainak a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelő kezelését. Jelen Szabályzat a vonatkozó hatályos magyar és nemzetközi jogszabályok, azaz az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infótörvény), a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény (a továbbiakban Katv.), a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grt.), és az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény (továbbiakban: Adatvédelmi Egyezmény) kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény rendelkezéseire tekintettel került megalkotásra.

Tartalomjegyzék

 1. A Szabályzatban használt fogalmak definíciói
 2. Adatvédelmi alapvelvek
 3. Az adatkezelő
 4. Az adatkezelés jogalapja
 5. Az adatkezelés céljai
 6. A kezelt adatok köre
 7. Az adatfeldolgozók, az adatokhoz hozzáférők köre
 8. Tájékoztatás az adatkezelésről
 9. Az Ügyfelek személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogai
 10. Az adatkezelés időtartama, az adattörlés, az adatzárolás és adat megjelölése
 11. Elektronikus megfigyelő rendszerrel történő adatkezelés külön szabályai
 12. Jogorvoslati tájékoztatás és jogérvényesítési lehetőségek
 13. A Juta Art Kft. felelősségének kizárása az Érintett visszaélésszerű adatszolgáltatása esetére
 14. A direkt marketing céljából történő adatkezelés külön szabályai
 15. Egyebek

1. A Szabályzatban használt fogalmak definíciói

 • érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy. A Balerina Mozgásközpont szolgáltatásait igénybe vevő ügyfelek
 • személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés
 • adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége
 • hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez
 • tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi
 • harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval
 • adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése
 • adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik
 • adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele
 • nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele
 • adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges
 • adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából
 • adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából
 • adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése
 • közvetlen üzletszerzés (direkt marketing): azoknak a közvetlen megkeresés módszerével végzett, tájékoztató tevékenységeknek és kiegészítő szolgáltatásoknak az összessége, amelyeknek célja termékek vagy szolgáltatások értékesítésével, szolgáltatásával vagy eladásösztönzésével közvetlen kapcsolatban álló, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grt.) 3. §-ának d) pontja szerinti reklám továbbítása a fogyasztók vagy kereskedelmi partnerek (a továbbiakban együtt: ügyfelek) részére.

 

2. Adatvédelmi alapelvek

Tekintettel az Adatvédelmi Egyezményben (az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény) foglalt előírásokra, a JutaArt Kft. megteszi a szükséges intézkedéseket ahhoz, hogy az Érintett  személyes adatainak gépi feldolgozása során érvényesítse az alábbi alapelveket.

Az adatok minősége

A személyes adatokra vonatkozó követelmények a gépi feldolgozás során:

            a) az adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni

            b) az adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő módon nem szabad felhasználni

            c) az adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, azon nem terjeszkedhetnek túl

            d) az adatoknak pontosaknak és ha szükséges időszerűeknek kell lenniük

            e) az adatok tárolási módjának olyannak kell lennie, amely az adatalany azonosítását csak a tárolás céljához szükséges ideig teszi lehetővé.

Különleges adatok

Nem lehet gépi úton feldolgozni a faji eredetre, a politikai véleményre, a vallásos vagy más meggyőződésre, valamint az egészségre, a szexuális életre vonatkozó személyes adatokat, kivéve, ha a hazai jog megfelelő biztosítékokat nyújt.

Adatbiztonság

Megfelelő biztonsági intézkedéseket kell tenni az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására.

Az érintettet védő további garanciák

Minden érintett Érintettnek joga van arra, hogy

            a) tudomást szerezzen a személyes adatok automatizált állományáról, annak fő céljairól, valamint az adatállományt kezelő személyéről és szokásos lakhelyéről vagy székhelyéről

            b) ésszerű időközönként és túlzott késedelem vagy költség nélkül értesüljön arról, hogy egy automatizált adatállományban személyes adatait tárolják-e, és ezekről az adatokról számára érthető formában tájékoztassák

            c) indokolt esetben ezeket az adatokat helyesbíttethesse vagy töröltethesse, ha ezen adatok feldolgozása ellentétes a jelen pontban foglalt alapelveket érvényesítő hazai jog rendelkezéseivel

            d) jogorvoslattal élhessen, ha a tájékoztatási vagy indokolt esetben közlési, helyesbítési, illetve törlési kérelmét nem teljesítik.

3. Az adatkezelő

Juta Art Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Juta Art Kft; székhely: 1195 Budapest, Zrínyi utca 23.).

4. Az adatkezelés jogalapja

Az Érintett hozzájárulása.

5. Az adatkezelés céljai

5.1. Az adatkezelés hozzájáruláson alapul.

Az adatkezelés a Balerina Mozgásközponttal ügyfélkapcsolatban álló személyek adataira vonatkozik a szolgáltatások igénybevételéhez.

A Balerina Mozgásközpont által nyújtott szolgáltatások igénybe vételéhez az alábbi adatok megadása szükséges az online regisztráció során az Érintett önkéntes és határozott hozzájárulásával, azaz ezen adatok az adatkezelés céljának megvalósításához elengedhetetlenek:

 • családi és utónév név megadása   
 • lakcím megadása
 • fénykép készítése (belépőkön, bérleteken fénykép szerepel – fényképes belépő)   
 • email cím   
 • telefonszám  

A fenti adatok kezelésének célja: a sportszolgáltatás igénybevétele, azaz a sportszolgáltatás igénybevételére történő jogosultság ellenőrzése, valamint - a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükséges - internetes felhasználó fiókszolgáltatás nyújtása,   látogatottsági belső elemezés, illetve kapcsolattartás. A webshopban történő vásárlások nyomon követése.

Adatkezelő a személyes adatokat a sportszolgáltatás színvonalának állandó javítása, elemzése céljából látogatottsági belső elemezés céljából is kezeli (a telitett és kevésbé telitett óraidőszakok…stb szempontok alapján).

Fénykép az első vagy második látogatáskor készül a recepción a napijegy vagy bérlet vásárlásakor.

5.2. A sportszolgáltatásunk igénybevételéhez szükséges regisztrációt alapvetően az alábbi módon biztosítjuk:

1.) internetes regisztráció: internetes felhasználói fiók létrehozásával

Email cím és telefonszám önkéntes hozzájáruláson történő megadása a szolgáltatás igénybevételéhez azért szükséges, mivel a sportszolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódik az ún. „Ügyfélkapus” internetes felhasználó fiókszolgáltatás. Az Érintettek az „Ügyfélkapu” fiókon keresztül tudnak bejelentkezni a csoportos órákra, vagy adott esetben azt lemondani. A csoportos órák és más sportszolgáltatások igénybevételének gyakoriságáról – látogatottsági belső elemzés készül. Az érintettek (személyi) edzőikkel e-mailben, illetve telefonon keresztül tudják tartani a kapcsolatot.

Elfelejtett jelszó esetén, azonnali emlékeztető küldése, illetve csere lehetősége is biztosított.

A vendég számára az első vagy második belépéskor, térítés ellenében átadott belépőkártyát köteles megtartani, amennyiben további időpontokban is használni kívánja a Balerina Mozgásközpont szolgáltatásait. Névvel ellátott, személyre szóló kártya nélkül a szolgáltatások nem vehetőek igénybe, kivéve az első látogatáskor, amikor vendégünk kártyája elkészül. A kártyával csak az a személy veheti igénybe a Balerina Mozgásközpont szolgáltatásait, akinek a nevére szól.

A kártya elvesztése esetén Használó köteles újat igényelni, amennyiben igénybe kívánja venni a Balerina Mozgásközpont szolgáltatásait.

A megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használjuk, harmadik személynek adatokat nem adunk át.

5.3. Személyes adat akkor kezelhető, ha

            a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy

            b) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (kötelező adatkezelés).

Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában

            a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy

            b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak, továbbá az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek kell lennie.

6. A kezelt adatok köre

A regisztráció során az 5.1. pont szerinti fenti adatok megadása szükséges a sportszolgáltatás igénybevételéhez,  ezek nélkül ugyanis a regisztráció nem történhet meg eredményesen. Az érintett arcképét is kizárólag azonosítás céljából használjuk az arcképes bérletekhez, belépőkhöz. Az arckép elkészítése a Balerina Mozgásközpontban történő legelső vagy második belépéskor, a recepción történik, amely arckép felkerül azon klubkártyára, amely még az érintett nevét, valamint QR kódos azonosítóját tartalmazza. A Balerina Mozgásközpont recepciójánál beléptető rendszer működik, amely csak az érvényes tagsággal rendelkezőket engedi be. A kártyák kiállítására és ezzel együtt az Ügyfelek beazonosítására, illetve a fénykép elkészítésére a recepciósok jogosultak.

A 14. – 16. év közti kiskorú érintett esetén a törvényes képviselő /szülő/ külön hozzájáruló nyilatkozatára is szükség van az érintett érvényes regisztrációjához és adatkezeléséhez, amely külön hozzájárulás az internetes regisztráció esetén a honlapról letölthető nyomtatvány kitöltésével és annak vagy személyesen történő leadásával vagy postán történő visszaküldésével valósul meg. A 14. év alatti kiskorú érintett esetén kizárólag a törvényes képviselője /szülője/ regisztrálhat és adhatja meg az adatkezelési hozzájárulást a nevében.Az adatok valódiságának ellenőrzése végett az érintett személyi és lakcímkártyáját személyesen elkérhető.

A kapcsolattartás, direkt marketing céljából,önkéntes hozzájáruláson alapuló adatok köre a következő:

            - e-mail cím

A Juta Art Kft. semmilyen szankciót nem érvényesít az olyan Érintettel szemben, és nem részesíti hátrányban az olyan  érintettet, aki az az opcionális adatszolgáltatáshoz nem járul hozzá

7.  Az adatfeldolgozók, az adatokhoz hozzáférők köre

Az Ügyfelek által rendelkezésre bocsátott személyes, nem nyilvános adatokhoz kizárólag a Juta Art Kft menedzsmentje, illetve erre kijelölt munkatársai, valamint a megbízási jogviszonyban lévő edzők, mint adatfeldolgozók férhetnek hozzá.

A Juta Art Kft az általa kezelt személyes adatokat harmadik személy vagy személyek számára az Érintett hozzájárulása nélkül - a hatályos jogszabályokban előírt kötelező esetek kivételével - semmilyen körülmények között nem továbbítja.

A kezelt személyes adatok biztonságos tárolása érdekében, valamint jogosulatlan felhasználása és az azzal kapcsolatos visszaélések elkerülése érdekében társaságunk megteszi a megfelelő intézkedéseket.

A Juta Art Kft tudomással rendelkezik arról, hogy mint adatkezelő, illetőleg tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotörvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az adatokat - kiemelten az államtitokká és a szolgálati titokká minősített személyes adatot - védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg sérülés vagy a megsemmisülés ellen.

Az adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

8. Tájékoztatás az adatkezelésről

Annak érdekében, hogy az adatkezeléshez való hozzájárulás önkéntes, kifejezett és egyértelmű legyen, valamint megfelelő tájékoztatatáson alapuljon, az adatkezelés előtt minden esetben előzetesen, egyértelműen és részletesen, a jelen Szabályzat ismertetésével tájékoztatjuk az ügyfelet a személyes adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről. A tájékoztatás különösen kiterjed az adatkezelés céljára és jogalapjára, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyére, az adatkezelés időtartamára, az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire illetve arra, hogy kik ismerhetik meg az adatokat.

A jelen Szabályzat az internetes regisztráció esetén elérhető a regisztrációs felületen, illetve személyesen, papír alapon is megismerhető a Balerina Mozgásközpont recepciós pultjánál.

Az adatkezelés során az Érintett kérésére az adatkezelő legfeljebb 30 napon belül írásban, ingyenesen tájékoztatást ad az  Érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. A tájékoztatást a Balerina Mozgásközpont címén (1093 Budapest, Telepy utca 14-16 1. emelet) személyesen, illetve elektronikus vagy postai levélben kérheti bármely Érintett, levelezési címének megadásával.

A Juta Art Kft. a tájékoztatás során kiemelt fontossággal ügyel arra, hogy minden Érintett csak a saját kezelt adatait, illetve adataira vonatkozó adatkezelést ismerhesse meg, tehát más, nem Érintett személyes adatait ne ismerhesse meg.

Az Ügyfelek kérhetik személyes adataik helyesbítését, törlését vagy zárolását az adatkezelő megadott elérhetőségein. Ha a Juta Art Kft. az Érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait valamint tájékoztatja a bírósági jogorvoslat, továbbá a hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Ha az adatkezelő maga észleli, hogy a személyes adat a valóságnak nem felel meg és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.

9. Az Ügyfelek személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogai

Az Érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél

            a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

            b) személyes adatainak helyesbítését, valamint

            c) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Az előző bekezdés szerinti adatok adattovábbítási nyilvántartásban való megőrzésére irányuló - és ennek alapján a tájékoztatási - kötelezettség időtartamát az adatkezelést előíró jogszabály korlátozhatja. E korlátozás körében személyes adatok esetében öt évnél, különleges adatok esetében pedig húsz évnél rövidebb időtartam nem állapítható meg.

Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A költségtérítés mértékét a felek között létrejött szerződés is rögzítheti. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak az Infó törvény 9. § (1) bekezdésében, valamint a 19. §-ban meghatározott esetekben tagadhatja meg. A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására e törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) fordulás lehetőségéről. Az elutasított kérelmekről az adatkezelő a Hatóságot évente a tárgyévet követő év január 31-éig értesíti.Minden olyan esetben, amikor az adatfelvételt, kezelést, rögzítést nem jogszabály teszi kötelezővé a Juta Art Kft. felhívja az  Érintett figyelmét az adatszolgáltatás önkéntességére. Jogszabály által előírt, kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az adatkezelést elrendelő jogszabályt is.

Minden olyan estben, ha a szolgáltatott adatokat a Juta Art Kft. az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

10. Az adatkezelés időtartama, az adattörlés, az adatzárolás és adat megjelölése

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.

A személyes adatot törölni kell, ha

            a) kezelése jogellenes;

            b) az érintett – az Infotv 14. § c) pontjában foglaltak szerint - kéri;

            c) az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

            d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

            e) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

A fenti d) pontban meghatározott esetben a törlési kötelezettség nem vonatkozik azon személyes adatra, amelynek adathordozóját a levéltári anyag védelmére vonatkozó jogszabály értelmében levéltári őrizetbe kell adni. Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Az adatkezelés időtartama a személyes adatok törléséig tart. Az Érintett az adatkezelés időtartama alatt bármikor kérheti a személyes adatainak törlését. Az Érintett kérésének a Juta Art Kft. haladéktalanul köteles eleget tenni.

Az adatkezelés időtartamát alapvetően az adatkezelés célja határozza meg, ezért a Juta Art Kft. az azonosítás, a kapcsolattartás és a belső látogatottsági elemzés céljából kezelt személyes adatokat akkor törli, amikor az Érintett egyértelműen és végérvényesen közli számára, hogy a szolgáltatásait a továbbiakban nem kívánja igénybe venni.

A Juta Art Kft. biztosítja, hogy a direkt marketing, céljából kapott elektronikus levelekről önként, elektronikusan le tudjon iratkozni.

A fentieken túl, a Juta Art Kft. törli az Érintett személyes adatát, ha az adatkezelés jogellenes, az adatkezelés célja megszűnt vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott ideje lejárt, azt bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte, az adatkezelése hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki.

A Juta Art Kft. zárolja az érintett személyes adatát, amennyiben az Érintett kéri, vagy ha a rendelkezésre álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekét. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

11. Elektronikus megfigyelő rendszerrel történő adatkezelés külön szabályai

A Balerina Mozgásközpont területén kamerarendszer működik. A bejáratánál figyelemfelhívó tábla jelzi, hogy az adott területen elektronikus megfigyelőrendszert alkalmaznak (térfigyelés).

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos  jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:    2013. évi V. törvény- a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);    1998. évi XIX. törvény - a büntetőeljárásról (Be.);    2003. évi CXXXIII. törvény - a társasházakról (Tt.);    2005. évi CXXXIII. törvény - a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól (SzVMt.);    2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);    2012. évi II. törvény - a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről (Sztv.).

Az elektronikai vagyonvédelmi rendszer által folytatott megfigyelés, valamint a rendszer által rögzített, személyes adatokat tartalmazó kép- és hangfelvétel készítésének, tárolásának célja  az emberi élet, a testi épség, a személyi szabadság védelme, a jogsértő cselekmények megelőzése és bizonyítása, valamint a közös tulajdonban álló vagyon védelme.

Az adatkezelés jogalapja:  Érintett hozzájárulása ráutaló magatartással, a Balerina Mozgásközpont területére való belépéssel, a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 30. § (2) bekezdése alapján.

A személyes adatok kezelője, a kamerák felvételéhez hozzáfér. és a felvételének megtekintésére illetve kimentésére kizárólag a Juta Art Kft jogosult.

A kezelt adatok köre: a Balerina Mozgásközpontba belépő személyeknek a képfelvételeken látszódó arcképmása.

Az adatkezelés időtartama: felhasználás hiányában 15 nap.

Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a kamerarendszer által rögzített felvétel érinti, jogánakvagy jogos érdekének igazolásával kérheti a felvétel megtartását a bíróság illetve a hatóságfelvételt kikérő megkereséséig, de legfeljebb 30 napig.

Az adatkezelés nyilvántartási száma: 91595/2015.

Az Infotv. 15. §-ának rendelkezései szerint a felvételen szereplő személy kérheti az elektronikus megfigyelőrendszerrel róla készült felvételekről másolat készítését.

Adattovábbítás: szabálysértési- vagy büntetőeljárás esetén az azokat lefolytató hatóságok, bíróságok felé.

Az átadott adatok köre: a kamerarendszer által készített, releváns információt tartalmazó felvételek.

Az adattovábbítások jogalapja: a Be. 71. §-a, a 151. §-a és a 171. § (2) bekezdése, az Szt. 75. §-a.Egyéb adatkezelés: Bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.Az adatkezelő a hatóságok részére - amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte - személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

            a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);

            b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);

            c) változatlansága igazolható (adatintegritás);

            d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Az adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás. továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az adatkezelő a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok - kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi - közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

Az adatkezelő a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Az adatkezelő az adatkezelés során megőrzi

            a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;

            b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;

            c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szükségevan rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Jogorvoslat: Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.Az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem téríti meg a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál  lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság HatóságSzékhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.Honlap: www.naih.hu, Telefax: 06.1.391.1400.

12. Jogorvoslati tájékoztatás és jogérvényesítési lehetőségek

Kérjük a Tisztelt Érintetteket, amennyiben az Érintett úgy érzi, hogy a Juta Art Kft. megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, akkor szíveskedjen felvenni velünk a kapcsolatot, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassuk.Tájékoztatjuk a Tisztelt  Érintetteket, hogy esetleges jogsértés esetén Infotörvényben (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben) foglaltak alapján az adatvédelmi biztoshoz fordulhatnak, illetőleg igényüket bíróság előtt is érvényesíthetik. Erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket az Infotörvény tartalmazza.Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál  lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Honlap: www.naih.hu Telefon: 06.1.391.1400.

Minden érintett Érintettnek joga van arra, hogy tudomást szerezzen a személyes adatai automatizált állományáról, annak fő céljairól, valamint az adatállományt kezelő személyéről.

Minden érintettnek joga van továbbá arra, hogy ésszerű időközönként és túlzott késedelem vagy költség nélkül értesüljön arról, hogy egy automatizált adatállományban személyes adatait tárolják-e, és ezekről az adatokról számára érthető formában tájékoztassák; indokolt esetben ezeket az adatokat helyesbíttethesse, vagy töröltethesse a lehető legegyszerűbben és leggyorsabban megvalósítható módon; jogorvoslattal élhessen, ha a jogszabályokban foglalt tájékoztatási vagy indokolt esetben közlési, helyesbítési, illetve törlési kérelmét nem teljesítik.

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást. Az érintett, jogainak megsértése esetén, az adatkezelő ellen a bírósághoz fordulhat. Az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni.

Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

13. A Juta Art Kft. felelősségének kizárása az Érintett visszaélésszerű adatszolgáltatása esetére

Amennyiben a Juta Art Kft. tudomást szerez arról, hogy az Érintett a jelen szabályzatot, valamely harmadik személy jogait vagy egyébként a jogszabályokat sértő módon a regisztráció során más személy személyes adatait adja meg, nyilvánosan hozzáférhető vagy jogellenesen megszerzett személyes vagy egyéb adatokat harmadik személyek jogait vagy jogszabályt sértő módon (például direkt marketing célokra) használja, vagy egyébként a jelen adatvédelmi szabályzatban foglalt rendelkezéseket megszegte, illetve a regisztráció során bármilyen értelemben vett kárt okozott, a Juta Art Kft. megteszi a szükséges jogi intézkedéseket az okozott kár megtérítése valamint az elkövető jogi úton történő felelősségre vonása érdekében.

A Juta Art Kft. az ilyen esetekben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából és felelősségre vonása vonatkozásában.

14. A direkt marketing céljából történő adatkezelés külön szabályai

A Juta Art Kft. direkt marketing céljából is kezeli azon érintett Ügyfelek személyes adatait, akik ehhez egyértelműen és kifejezetten hozzájárultak. A Juta Art Kft. ilyen irányú adatkezelését – törvényi kötelezettségének eleget téve – bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak és betartja a kapocsoldó magyar jogszabályokat, azaz az Infotörvényen kívül a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény (a továbbiakban Katv.), a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grt.) rendelkezéseit.

A Juta Art Kft. kizárólag a szolgáltatásait igénybe vevő érintett Ügyfelek hozzájárulása alapján végez direkt marketing tevékenységet, tehát nem keres meg nyilvános vagy más jellegű, külső adatnyilvántartásokat.

A törvényi előírások betartása érdekében, a Balerina Mozgásközpont  internetes regisztrációs felülete tartalmazza az önkéntes nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy az Érintett hozzájárul-e ahhoz, hogy az általa megadott e-mail címére direkt marketing tartalmú hírleveleket kapjon.  A hozzájáruló nyilatkozat a regisztrációs felület megfelelő rublikájába kattintással történő feliratkozással tehető meg, ami bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható. Ebben az esetben a nyilatkozó e-mail címét ebből a nyilvántartásból haladéktalanul törölni kell, és részére reklám e-mailben a továbbiakban nem közölhető.

A hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek e-mail címéről nyilvántartást vezetünk. Az ebben a nyilvántartásban rögzített - a reklám címzettjére vonatkozó - adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át. A visszavonó nyilatkozat megtételére, illetve a reklám küldésének megtiltására mind személyesen, mind postai úton, mind pedig elektronikus levél útján lehetőséget biztosítunk.

15. Egyebek

A Juta Art Kft. fenntartja a jogát, hogy az Adatvédelmi Szabályzatát megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha jogszabály ezt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését.

Az adatokat minden esetben az Infotörvény 5. § (1) bekezdés a) pontja, azaz az Érintett hozzájárulása alapján kezeljük.

A nyilatkozat letölthető itt.

 

« Vissza

 

Ajánlott jegyek, bérletek, termékek