Vásárlási feltételek

Vásárlási feltételek
Érvényes 2015. november 25. napjától

Jelen Vásárlási Feltételek célja a weboldalt üzemeltető vállalkozás és a vele a megjelölt termék megvásárlása tárgyában szerződést kötő fogyasztó között létrejött jogviszonyra vonatkozó feltételek egységes és részletes szabályozása, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések értelmében a fogyasztó tájékoztatása a szerződéskötést megelőzően.

1.     Fogalmak

A Vásárlási Feltételek alkalmazásában:

 • fogyasztó: aki a www.balerina.hu internetes felületén regisztráltatja magát vagy e felületen keresztül árut, szolgáltatást megrendel, vásárol, illetve a Szolgáltató internetes felületét használja.
 • fogyasztói szerződés: a fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződés
 • távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak,
 • termék / szolgáltatás: a www.balerina.hu weboldalon keresztül megvásárolható termékek és szolgáltatások
 • vállalkozás: az üzleti tevékenysége körében eljáró, a Web áruházat üzemeltető 9. pontban meghatározott jogi személy.

2.     A szerződés szerinti termék

A vállalkozás által üzemeltetett honlapon keresztül a fogyasztó által kiválasztásra kerülő sporttevékenységhez kapcsolódó jegy vagy bérlet, ruha vagy ékszer, illetve étrend kiegészítő termék és a hozzá kapcsolódó közvetített szolgáltatás lényeges tulajdonságairól (jegy és bérlet beváltási lehetősége, gyártó, forgalmazó, összetevők és hatóanyagok stb.) a kiválasztáskor és a megrendelés véglegesítésekor kap tájékoztatást a fogyasztó.

3.     Megrendelés menete

 • A vásárlás regisztrációhoz kötött. Töltse ki a regisztrációs mezőket, majd ezt követően, felhasználó neve és jelszava segítségével tud belépni.
 • Válassza ki a termékeket és helyezze őket a kosarába.
 • Válasszon fizetési módot és adja meg szállítási és számlázási címét.
 • Végül ellenőrizze a megadott adatokat és kattintson a "Megrendelem" gombra, amennyiben nem talál hibás adatot.
 • Rendelésével kapcsolatos információkat rendszerünk automatikusan visszaigazolja az Ön által megadott e-mail címen, melyben Ön ellenőrizheti annak részleteit. Megrendelését a visszaigazolásban szerepelő rendelésszámon tartjuk nyilván.
 • Szerződésünk, ráutaló magatartással, az általunk küldött visszaigazolással jön létre. A szerződés nyelve a magyar.
 • A szerződés a Balerina Mozgás központ és átvevőhely online rendszerében tárolásra kerül, mely utóbb is hozzáférhető, továbbá a szerződés megküldésre kerül az Ön által megadott e-mail címre is.

4.     A megrendelés lemondásának módja és feltételei

 • Megrendelését a szállítást visszaigazoló levelünk kézhezvételéig megváltoztathatja. Ez esetben hívja a +36 70 4171343 -as telefonszámot, vagy írjon: info@balerina.hu
 • Hivatkozásul kérjük, a visszaigazoló e-mailben szereplő megrendelési számot megadni szíveskedjen. A fenti telefonszámon történő hívásért Önt emelt díj nem terheli.

5.     A termék és/vagy szolgáltatás igénybevételére vonatkozó korlátozások

 • A weboldalon található termékek bárki számára elérhetőek, azonban a Forgalmazói szabályzatot csak 18 év feletti megrendelő személy esetén tudjuk teljesíteni.

 6.     Szállítási feltételek

 • Személyes átvétel Budapesten

Amennyiben Ön ezt a szállítási módot választja, az Önnek visszaigazolt terméket munkanapokon 10-18 között térítés mentesen átveheti a Balerina Mozgás Központ budapesti irodájában. Cím: 1096 Budapest, Telepy utca 14-16. 1. emelet. Helyszíni vásárlásra nincs lehetőség, csak írásos visszaigazolással rendelkező megrendelések elkészült csomagjainak átvételére van lehetőség.

 • Házhozszállítás

Szállítással kapcsolatos költség a megrendelt csomag súlyától függ. Az MPL futárszolgálattal dolgozunk, ők hétköznap 8-17 óráig szállítanak házhoz. Célszerű akár munkahelyet is megadni szállítási címként. A futárszolgálat lehetőséget ad arra, hogy ha Ön megadja a telefonszámát, akkor kiszállítást megelőzően egyeztet Önnel a futár sms-ben vagy telefonon. Az egyeztetést azt jelenti, hogy a futár előre megad egy 3 órás idő intervallumot, amelyen belül Ő megérkezhet a címhez. A kiszállítást a futár 2 alkalommal kísérli meg.

Új házhozszállítási időpont

Ha a házhozszállítás meghiúsul, munkatársunk a szállítónktól kapott értesítés után megkísérel Önnel új házhozszállítási (átadási) időpontban megállapodni. Az ekkor választott új időpontban a házhozszállítást ismét megkíséreljük. Ha a kapcsolatot nem sikerül felvennünk, vagy nem választ új időpontot, szerződésünk megszűnik, és ha már kifizette a vételárat, azt a megadott lakossági folyó-, illetve bankszámlaszámra visszautaljuk.

Ha megrendelését szállítónknak harmadszorra sem sikerült az Ön által megadott helyen és időpontban átadni, akkor megrendelését semmisnek tekintjük.

 7.    A megrendeléssel, szállítással kapcsolatos reklamációk, elállás

Elállási/Felmondási jog

 • Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést. Az elállási/felmondási határidő az attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.
 • Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: JUTA ART Kft. (1096 Budapest Telepy u. 14-16. 1. emelet  info@balerina.hu).
 • Ebből a célból felhasználhatja e dokumentum végén található mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is.
 • Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Az elállás/felmondás joghatásai

 • Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.
 • A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
 • Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.
 • Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.
 • Tájékoztatjuk, hogy Ön kizárólag akkor élhet a fentiek szerinti elállási jogával étrend kiegészítő termék megrendelése esetén, ha a terméket / üveget még nem bontotta fel, és azon az ezt biztosító csomagolás még sértetlen.
 • Ha Ön kérte, hogy a felmondási határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése, felmondása esetén Ön köteles megtéríteni számunkra a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget. Hasonlóképpen visszatérítjük az Ön által nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja az általunk nyújtott szolgáltatás ellenértékét."

Kellékszavatossággal / Termékszavatossággal kapcsolatos tájékoztatás

Kellékszavatosság

 • Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával? Ön a 4 hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
 • Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján? Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
 • Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét? Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő.5, de legfeljebb egy év.
 • Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét? Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
 • Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének? A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

 • Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával? Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
 • Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján? Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
 • Milyen esetben minősül a termék hibásnak? A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
 • Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
 • Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét? Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.
 • A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
 • Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.”
 • A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól? A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

-       a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

-       a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

-       a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

Értékesítés utáni Ügyfélszolgálati szolgáltatások

 • Ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésre a vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban tanácsadással.
 • Amennyiben Önnek a vásárlás menetében vagy a termék rendeltetésszerű használata kapcsán kérdései merülnek fel, e-mailben és telefonon segédkezünk problémájára megoldást találni.
 • Amennyiben bármilyen adata nem megfelelő, kérjük, írásban jelezze ügyfélszolgálatunk felé, hogy módosítani tudjuk adatait.
 • Kérdése, javaslata, véleménye vagy panasza esetén kérjük írásban jelezzen felénk! Munkatársaink minden munkanapon rendelkezésedre állnak. Regisztrált ügyfeleink üzenetét különös figyelemmel kezeljük és arra a lehető legrövidebb időn belül válaszolunk. Természetesen látogatóként is küldhet üzenetet, ebben az esetben fontos, hogy hiteles e-mail címet adjon meg. A látogatóként küldött üzenetre munkatársaink néhány nap alatt válaszolnak.

Magatartási kódex

 • Nem áll rendelkezésre a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex.

Békéltető testület

 • A fogyasztó és a vállalkozás közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy eljáráson kívüli rendezése érdekében a fogyasztó békéltető testülethez fordulhat.
 • A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani.
 • A Budapesti Békéltető Testület székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310., Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

 

8.     Fizetési feltételek

A fizetési módot a megrendeléskor választhatja meg. A megrendelt tételeket házhozszállításkor készpénzben, vagy előre utalással is kiegyenlítheti.

Mire figyeljen a vásárláskor?

 • Olvassa el Web áruházunk ismertetőjét, a vásárlás kondícióit és a kiszállítás és a fizetés feltételeit!
 • Kérjük, tartsa nyilván a vásárlásával kapcsolatos adatait! (visszaigazolásban megerősített adatok)
 • Tartsa nyilván a fizetéssel kapcsolatos tranzakciós adatait! (tranzakció azonosító banki átutalás esetén)
 • Használjon olyan böngészőt, amely támogatja az SSL titkosításhoz szükséges opciót!

További információk a készpénzes fizetésről

 • A fizetendő összeget készpénzben kiegyenlítheti a termék átvételénél az utánvétes fizetés esetén a futárnak.

 További információk átutalásos fizetésről

 • A fizetendő összeget a JUTA ART Kft 10918001-00000084-18400005 számú bankszámlájára kérjük átutalni.
 • A díjat akkor tekintjük megfizetettnek, ha a megrendelt termékek átvételét megelőző munkanapon a fizetendő összeg megérkezik a bankszámlaszámunkra. Ellenkező esetben nem áll módunkban kiszállítani/átadni Önnek a megrendelt termékeket.
 • A kiválasztott termékek megrendelése után, e-mailben leírjuk a sikeres átutaláshoz szükséges lépéseket.
 • Az összeg beérkezéséről e-mail értesítést küldünk Önnek.

9.     A szerződés időtartama, a vállalkozás személye

A szerződés a Ptk. 6:3.§ a) pontja értelmében a szolgáltatások kölcsönös teljesítésével megszűnik. A vállalkozás személye a JUTA ART Kft. Székhely: 1195 Budapest, Zrínyi u. 23.

1.             Üzemeltető adatai:

Üzemeltető:

JUTA ART Kft.

Képviselő / Web áruház vezető:

Szűcs Judit

Adószám:

25418909-2-43

Cégjegyzékszám:

01 09 274032

Székhely:

1195 Budapest, Zrínyi u. 23.

Telephely, Ügyfélszolgálat:

1096 Budapest, Telepy utca 14-16 1. emelet

Adatvédelmi azonosító:

NAIH-

Központi ügyfélszolgálat / Panaszügyintézés:

+ 36 70 417 1343, info@balerina.hu

         2.             Tárhely szolgáltató:

Neve:

INTEGRITY Informatikai Kft.

Telefon:

+36 1 450 2660

E-mail:

info@integrity.hu

Székhely:

1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

Mellékletek

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta
(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:
Balerina Mozgás Központ,
JUTA ART Kft.
1195 Budapest, Zrínyi utca 23.
 info@balerina.hu

 

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási/felmondási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatások nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

…………………………………………… termék …………………………… kiszerelésben

………………………………………………………………………… szolgáltatás

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: ……………………………………………………………………..

A fogyasztó neve: ………………………………………………………………………………………………….....

A fogyasztó címe: ……………………………………………………………………………………………………..

A fogyasztó aláírása: ………………………………………………………………………………………………

Kelt, ………………………………………………………….

 

A vásárlási feltételek letölthetőek itt.

« Vissza

 

Ajánlott jegyek, bérletek, termékek